Творительный падеж в польском языке – Narzędnik

Творительный падеж в польском языке – Narzędnik

Окончания существительных и прилагательных в творительном падеже

   
Единственное множественное 
прилагательноесуществительноеприлагательноесуществительное
мужской -ym   -im
dobrym
-em  (-iem)

Robotnikiem
wykładowcą
-ymi, -imi
dobrymi
ami
lekarzami
женский
dobrą

studentką
-ymi, -imi
dobrymi
ami
lekarkami
средний -ym   -im-em  (-iem)
Dzeckiem
-ymi, -imiami
dziećmi

Существительные мужского и среднего рода в единственно числе имеют окончание em

1. твердый согласный корня остается твердым: student – studentem
2. мягкий согласный остается мягким: uczeń — uczniem
3. согласные g, k смягчаются: robotnik — robotnikiem

Существительные женского рода в единственно числе имеют окончание ą: uczennica —  uczennicą

Существительные мужского рода на -а будут иметь окончание ą: wykładowca — wykładowcą


Во множественном числе в абсолютном числе случаев существительные имеют окончаниеami: pisarz – pisarzami, pisarka – pisarkami

И иногда –mi:   dziecko – dziećmi, człowiek – ludźmi, koń – końmi


Прилагательные в творительном падеже имеют следующие окончания:

в единственном числе

 • в мужском и среднем роде: –ym, –im: zdolnym, niebieskim
 • в женском роде: : zdolną, niebieską

во множественном числе: –ymi, –imi: zdolnymi, niebeskimi


 • Существительно и прилагательное  в творительном падеже составляют часть сказуемого – Anna jest pracowitą pielęgniarką
 • Существительно и прилагательное  в творительном падеже сочетаются с глаголами być/bywać, stać się/stawać się, zostać/zostawać, robić się/zrobić się, okazać się / okazywać się
 • Существительные в творительном падеже употребляются с предлогами między, nad, pod, poza, przed, z, za

Творительный падеж используется для обозначения:

 1. орудия действия – Piszę długopisem
 2. времени действия  – Wróciłem późnym wieczorem
 3. места действия  – Szliśmy ulicą
 4. способа действия – Adam śpiewa basem

Итак, если есть связка jest + существительное, то существительное при этой связки будет в творительном падеже

Czy pan Kowalski jest robotnikem? Nie, pan Kowalski jest wykładowcą.


Когда мы спрашиваем о том, кем человек является, мы употребляем Kto в творительном падеже – Kim

Kim jest pani Kowalska? Pani Kowalska jest lekarką.

 • Jestem Ukraińcem
 • Jestem Włoszką
 • Jestem Amerykanką
 • Jestem Hiszpanem

Творительный падеж личных местоимений

 Единственное число Множественное число
 ja mną my nami
 ty tobą wy wami
 on, ono nim oni, one nimi
 ona nią  

Примеры

 • Jutro spotkamy się z naszymi kolegami.
 • Rodzice Pawła są lekarzami.
 • Agata zawsze spaceruje z córkami.
 • Adam i Marek są polskimi studentami.
 • Za tymi starymi dębami jest ładny dom.
 • Grzegorz i Piotr lubią tańczyć z dobrymi tancerkami.
 • Piotr rozmawia z nauczycielkami.
 • Czy często spotykasz się z kolegami? – Tak, często spotykam się z nimi.
 • Czy chodzish na spacer ze swoim psem? – Tak, chodzę na spacer z nim.
 • Czy lubisz rozmawiać z dziećmi? – Tak, lubię rozmawiać z nimi.
 • Czy interesujesz się nami? – Tak, interesuję się wami.
 • Czy często spotykasz się z Anną Nowak? – Tak, często spotykam się z nią.
 • Lubię, aby wszystko było pod reką.
 • Na zajęcia chodzę z nową torbą.
 • Nie widziałam nikogo poza moim ojcem.
 • Rodzice tęsknili za swoimy dziećmi.
 • Siedziałem między pięknymi  blondynkami.
 • Spotkaliśmy się przed nowym domem.
 • Mój brat jest zdolnym lekarzem.
 • Mój syn w dzieciństwie był grzecznym dziedkiem.
 • Adam został prawdziwym fachowcem.
 • Adam stał się niemiłym snobem.
 • Adam czasami bywa nieznośnym nudziarzem.
 • Adam okazał się sympatycznym kolegą.
 • Helena interesuje się literaturą polską.
 • Dziecko pisze nowym długopisem.
 • Mój syn jeżdzi do pracy autobusem.
 • Mama lubi chleb z masłem.
 • Do tego miasta lecimy samolotem.
 • Agnieszka jest polską studentką.
 • Proszę kawę ze świeżym młekiem.
 • Rysio jest grzecznym dzieckiem.
%d bloggers like this: