Числа в польском языке – liczby po polsku

Числа в польском языке – liczby po polsku

liczba całkowita – целое число

1jeden
2dwa
3trzy
4cztery
5pięć
6sześć
7siedem
8osiem
9dziewięć
10dziesięć
11jedenaście
12dwanaście
13trzynaście
14czternaście
15piętnaście
16szesnaście
17siedemnaście
18osiemnaście
19dziewiętnaście
20dwadzieścia
30trzydzieści
40czterdzieści
50pięćdziesiąt
60sześćdziesiąt
70siedemdziesiąt
80osiemdziesiąt
90dziewięćdziesiąt
100sto
200dwieście
300trzysta
400czterysta
500pięćset
600sześćset
700siedemset
800osiemset
900dziewięćset

Составные числительные

23dwadzieścia trzy
34 trzydzieści cztery
45 czterdzieści pięć
56 pięćdziesiąt sześć
67 sześćdziesiąt siedem
78 siedemdziesiąt osiem
89 osiemdziesiąt dziewięć
91 dziewięćdziesiąt jeden
119 sto dziewiętnaście
235 dwieście trzydzieści pięć
346 trzysta czterdzieści sześć
457 czterzsta pięćdziesiąt siedem
568 pięśset sześćdziesiąt osiem
679 sześćset siedemdziesiąt dziewięć
781siedemset osiemdziesiąt jeden
892 osiemset dziewięćdziesiąt dwa
917 dziewięćset siedemnaście

Примеры

12 – dwanaście

15 – piętnaście

19 dziewiętnaście

20 dwadzieścia

30 trzydzieści

33 trzydzieści trzy

49 czterdzieści dziewięć

54 pięćdziesiąt cztery

60 sześćdziesiąt

88 osiemdziesiąt osiem

199 sto dziewięćdziesiąt dziewięć

283 dwieście osiemdziesiąt trzy

371 trzysta siedemdziesiąt jeden

454 czterysta pięćdziesiąt cztery

566 pięćset sześćdziesiąt sześć

639 sześćset trzydzieści dziewięć

735 siedemset trzydzieści pięć

830 osiemset trzydzieści

922 dziewięćset dwadzieścia dwa

113 sto trzynaście

%d bloggers like this: