Творительный падеж в польском языке – Narzędnik

Творительный падеж в польском языке – Narzędnik

Окончания существительных и прилагательных в творительном падеже

   
Единственное множественное 
прилагательноесуществительноеприлагательноесуществительное
мужской -ym   -im
dobrym
-em  (-iem)

Robotnikiem
wykładowcą
-ymi, -imi
dobrymi
ami
lekarzami
женский
dobrą

studentką
-ymi, -imi
dobrymi
ami
lekarkami
средний -ym   -im-em  (-iem)
Dzeckiem
-ymi, -imiami
dziećmi

Существительные мужского и среднего рода в единственно числе имеют окончание em

1. твердый согласный корня остается твердым: student – studentem
2. мягкий согласный остается мягким: uczeń — uczniem
3. согласные g, k смягчаются: robotnik — robotnikiem

Существительные женского рода в единственно числе имеют окончание ą: uczennica —  uczennicą

Существительные мужского рода на -а будут иметь окончание ą: wykładowca — wykładowcą


Во множественном числе в абсолютном числе случаев существительные имеют окончаниеami: pisarz – pisarzami, pisarka – pisarkami

И иногда –mi:   dziecko – dziećmi, człowiek – ludźmi, koń – końmi


Прилагательные в творительном падеже имеют следующие окончания:

в единственном числе

 • в мужском и среднем роде: –ym, –im: zdolnym, niebieskim
 • в женском роде: : zdolną, niebieską

во множественном числе: –ymi, –imi: zdolnymi, niebeskimi


 • Существительно и прилагательное  в творительном падеже составляют часть сказуемого – Anna jest pracowitą pielęgniarką
 • Существительно и прилагательное  в творительном падеже сочетаются с глаголами być/bywać, stać się/stawać się, zostać/zostawać, robić się/zrobić się, okazać się / okazywać się
 • Существительные в творительном падеже употребляются с предлогами między, nad, pod, poza, przed, z, za

Творительный падеж используется для обозначения:

 1. орудия действия – Piszę długopisem
 2. времени действия  – Wróciłem późnym wieczorem
 3. места действия  – Szliśmy ulicą
 4. способа действия – Adam śpiewa basem

Cвязка być + существительное в творительном падеже

Творительный падеж употребляется, когда мы хотим узнать или сказать профессию или род занятий

Czy pan Kowalski jest robotnikem? Nie, pan Kowalski jest wykładowcą.

Kim jest pani Kowalska? Pani Kowalska jest lekarką.

Jestem informatykiem. – Я – IT-специалист.

Adam jest dyrektorem. – Адам – директор.

Kasia jest asystenką. – Кася – ассистентка.

Oni są inżynierami. – Они (мужчины) – инженеры.

One są pielęgniarkami. – Они (женщины) – медсестры.


Творительный падеж употребляется, когда мы хотим сказать свою национальность.

 • Jestem Ukraińcem
 • Jestem Włoszką
 • Jestem Amerykanką
 • Jestem Hiszpanem

Творительный падеж личных местоимений

 Единственное число Множественное число
 ja mną my nami
 ty tobą wy wami
 on, ono nim oni, one nimi
 ona nią  

Примеры

 • Jutro spotkamy się z naszymi kolegami.
 • Rodzice Pawła są lekarzami.
 • Agata zawsze spaceruje z córkami.
 • Adam i Marek są polskimi studentami.
 • Za tymi starymi dębami jest ładny dom.
 • Grzegorz i Piotr lubią tańczyć z dobrymi tancerkami.
 • Piotr rozmawia z nauczycielkami.
 • Czy często spotykasz się z kolegami? – Tak, często spotykam się z nimi.
 • Czy chodzish na spacer ze swoim psem? – Tak, chodzę na spacer z nim.
 • Czy lubisz rozmawiać z dziećmi? – Tak, lubię rozmawiać z nimi.
 • Czy interesujesz się nami? – Tak, interesuję się wami.
 • Czy często spotykasz się z Anną Nowak? – Tak, często spotykam się z nią.
 • Lubię, aby wszystko było pod reką.
 • Na zajęcia chodzę z nową torbą.
 • Nie widziałam nikogo poza moim ojcem.
 • Rodzice tęsknili za swoimy dziećmi.
 • Siedziałem między pięknymi  blondynkami.
 • Spotkaliśmy się przed nowym domem.
 • Mój brat jest zdolnym lekarzem.
 • Mój syn w dzieciństwie był grzecznym dziedkiem.
 • Adam został prawdziwym fachowcem.
 • Adam stał się niemiłym snobem.
 • Adam czasami bywa nieznośnym nudziarzem.
 • Adam okazał się sympatycznym kolegą.
 • Helena interesuje się literaturą polską.
 • Dziecko pisze nowym długopisem.
 • Mój syn jeżdzi do pracy autobusem.
 • Mama lubi chleb z masłem.
 • Do tego miasta lecimy samolotem.
 • Agnieszka jest polską studentką.
 • Proszę kawę ze świeżym młekiem.
 • Rysio jest grzecznym dzieckiem.
%d bloggers like this: