179. Предложный падеж существительных женского рода

179. Предложный падеж существительных женского рода

Существительные женского рода в предложном падеже имеют окончание e, i или y

Окончание е имеют существительные, у которых основа заканчивается на твердый гласный:

mama – o mamie

При этом согласные могут изменяться:

 • -d — dzie    czekolada – o czekoladzie
 • -t — cie       poczta – o poczcie
 • -z — zie      koza – o kozie
 • -s — sie       kiełbasa – o kiełbasie
 • -r — rze      gra – o grze
 • -ł — le       siła – o sile
 • -sł — śle    Wisła- o Wiśle
 • -st — ście   kapusta – o kapuście
 • -g — dze   kolega – o koledze
 • -k — ce   kanapka – o kanapce
 • -ch — sze mucha – o musze

 

Окончание i встречается у существительных, основа которых оканчивается на мягкий согласный или i

 • cebula – o cebuli
 • historia – o historii
 • pani – o pani
 • babcia – o babci
 • część – o części

Окончание y встречается у существительных оканчивающихся на твердый шипящий:

 • kasza – o kaszy
 • mysz – o myszy
 • bratanica- o bratanicy

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: