Mianownik rzeczowników męskoosobowych – liczba mnoga. Образование лично-мужских форм множественного числа

Mianownik rzeczowników męskoosobowych – liczba mnoga. Образование лично-мужских форм множественного числа

Rodzaj męskoosobowy to rzeczowniki rodzaju męskiego oznaczające osoby płci męskiej lub grupy, w skład których wchodzi przedstawiciel płci męskiej. Używamy do nich zaimka osobowego oni, zaimka wskazującego ci, tamci oraz zaimka pytającego jacy?, którzy?

ONI:  mężczyźni, chłopcy, studenci, lekarze, aktorzy, policjanci, uczniowie, ludzie

– i

 

b, d, f, ch, ł, m, n, p, s, t, w, z

– y

 

k, g, r, c

– e

 

sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, l, j

– owie

 

rodzina, tytuł narodowość

 • t – ci
 • d – dzi
 • ch – si
 • sta- ści
 • k – cy
 • g – dzy
 • r – rzy
 • ec – cy
 • ca – cy
anim – anie 
 • student – studenci
 • sąsiad – sąsiedzi
 • mnich – mnisi
 • artysta – artyści
 • fizyk – fizycy
 • kolega – koledzy
 • aktor – aktorzy
 • chłopiec – chłopcy
 • kierowca – kierowcy

 

 • wegetarianin – wegetarianie
 • Amerykanin – Amerykanie
 • krakowianin – krakowianie
 • synowie
 • królowie
 • Belgowie

brat – bracia, człowiek – ludzie, ksiądz – księża, Hiszpan – Hiszpanie, Cygan – Cyganie

– końcówki rzeczownika

 •  – i: rzeczowniki twardotematowe oprócz zakończonych na -k, -g, -r
 •  – y: rzeczowniki zakończone na -k, -g, -r
  rzeczowniki zakończone na -ec: chłopiec, Niemiec
  rzeczowniki zakończone na -ca: kierowca, obrońca, doradca
 • – e: rzeczowniki zakończone na spółgłoski funkcjonalnie miękkie: -sz, -cz, -dz, -dż, -ż, -rz, na spółgłoski miękkie: -ś, -ć, -ź, -dź, -ń oraz na -l, -j, a także na –anin
 • – owie: rzeczowniki oznaczające tytuly, prestiżowe stanowiska i zawody, stopnie pokrewiństwa oraz jednosylabowe nazwy narodowości

 Образование лично-мужских форм множественного числа

Лично-мужские формы существительных образуются при помощи окончаний -i, -y, -e, -owie.

-i присоединяется к основам, которые оканчиваются на твердый согласный (g, k, r)

chłop – chłopi

diabeł – diabli

Чередование:

d//dzi    sąsiad – sąsiedzi

t//ci        student – studenci

ch//si     mnich – mnisi

st//ści    artysta – artyści

zn//źni    mężczyzna – mężczyźni

При смягчении могут чередоваться гласные:  sąsiad – sąsiedzi

-y присоединяется к основам. которые оканчиваются на g, k, r, а также к основам с с суффиксами -ec и -ca

chłopiec – chłopcy

twórca – twórcy

Чередование:

g//dz  biolog – biolodzy

k//c  Polak – Polacy

r//rz  aktor – aktorzy

-e присоединяется к основам, которые оканчиваются на мягкие или шипящие согласные, а также -c (если –с не находится в составе суффикса –ес или –са)

nauczyciel – nauczyciele

lekarz – lekarze

kibic – kibice

Окончание -owie имеют слова, которые обозначают:

– родственные отношения

syn – synowie

ojciec – ojcowie

– титулы и звания, а также вежливые обращения

profesor – profesorowie

pan – panowie

król – królowie

– названия некоторых национальностей

Arab – Arabowie

– некоторые другие слова

uczeń – uczniowie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: