Упражнение на предлоги польский язык

Упражнение на предлоги польский язык

Вставить предлоги

 • Ewa mieszka ___ bloku ___ dziesiątym piętrze.
 • Pani Kowalska była ___ fryzjera.
 • Piotr jutro wraca ____ morza.
 • Najpiewr pójdziemy ____ teatru, a potem ___ spacer.
 • Magda była ____ uniwersytecie ____ wykładzie o historii Polski.
 • Mieszkasz ____ mieście czy _____ wsi?
 • W niedzielę byliśmy ____ rodziców ____ obiedzie.
 • Wolę siedzieć ____ fotelu, niż ____ krześle.
 • Idę ____ Marty rano i wychodzę _____ niej wieczorem.
 • ____ przyszłym tygodniu jadę ____ góry ____ Zakopanego.
 • Pan Nowak pojechał ____ małego miasta, które leży _____ Bałtykem.
 • Nigdy nie byliśmy ____ Polsce.
 • Muszę iść ____ pocztę, bo chcę wysłać paczkę.
 • Kraków leży ____ Wisłą, a Wrocław _____ Wartą.
 • Anna zwykle wraca ____ pracy o szóstej.
 • Dawno nie byliśmy _____ kinie ____ dobrym filmie.
 • Brat śpi _____ kanapie, a ja _____ łóżku.
 • Nasza babcia przyjechała _____ nas ____ wsi.
 • Masz ochotę iść ze mną _____ spacer _____ parku?
Ответы

Ewa mieszka w bloku na dziesiątym piętrze.
Pani Kowalska była u fryzjera.
Piotr jutro wraca znad morza.
Najpiewr pójdziemy do teatru, a potem na spacer.
Magda była na uniwersytecie na wykładzie o historii Polski.
Mieszkasz w mieście czy na wsi?
W niedzielę byliśmy u rodziców na obiedzie.
Wolę siedzieć w fotelu, niż na krześle.
Idę do Marty rano i wychodzę od niej wieczorem.
W przyszłym tygodniu jadę w góry do Zakopanego.
Pan Nowak pojechał do małego miasta, które leży nad Bałtykem.
Nigdy nie byliśmy w Polsce.
Muszę iść na pocztę, bo chcę wysłać paczkę.
Kraków leży nad Wisłą, a Wrocław nad Wartą.
Anna zwykle wraca z pracy o szóstej.
Dawno nie byliśmy w kinie na dobrym filmie.
Brat śpi na kanapie, a ja w łóżku.
Nasza babcia przyjechała do  nas ze wsi.
Masz ochotę iść ze mną na spacer do parku?

[collapse]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: