725. Образование сравнительной степени наречий

725. Образование сравнительной степени наречий

Формы сравнительной степени наречий образуются при помощи суффикса -ej, который присоединяется к основе без суффикса -о, -е: głupio – głupiej, ładnie – ładniej

Суффиксы -k, -ek, -ok при присоединении суффикса -ej изчезают: daleko – dalej, ciężko – ciężej

Суффикс -ej смягчает основу и  в ней происходит чередование согласных:

  • ł//l miło – milej
  • g, s // ż drogo – drożej, wysoko – wyżej
  • ch // sz cicho – ciszej
  • r // rz staro – starzej
  • d//dź (dz) rzadko – rzadziej, prędko – prędzej
  • k//c krótko – krócej
  • st//ść gęsto – gęściej

Могут происходить чередования гласных звуков:

  • a//e biało – bielej
  • o//e wesoło – weselej
  • ą//ę gorąco – goręcej

Как и у прилагательных, у наречий существуют формы степеней сравнения, образованных от другой основы:

dobrze – lepiej, źle – gorzej, mało – mniej, dużo – więcej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: