Образование сравнительной степени наречий в польском языке – stopniowanie przysłówka

Образование сравнительной степени наречий в польском языке – stopniowanie przysłówka

Формы сравнительной степени наречий в польском языке образуются при помощи  присоединения суффикса -ej к основе  без суффиксов  -о, -е:

głupio – głupiej

ładnie – ładniej

Суффиксы -k-, -ek-, -ok- при присоединении этого суффикса исчезают

daleko – dalej, ciężko – ciężej

Суффикс -ej- смягчает основу, и в ней происходит чередование гласных:

ł//l miło – milej

g//ż  drogo – drożej

ch//sz  cicho – ciszej

r//rz staro – starzej

d//dź/-dzi rzadko – rzadziej

d//dz prędko – prędzej

k//c krótko – krócej

s//ż wysoko – wyżej

st//ść-ści sto – gęściej

Чередование гласных звуков:

a//e biało – bielej

o//e wesoło – weselej

ą//ę gorąco – goręcej

Формы сравнения наречий, образованых от другой основы

dobrze – lepiej

mało – mniej

źle – gorzej

dużo – więcej


Превосходная степень сравнения наречий образуется путем прибавления приставки naj- к сравнительной степени

wesoło – najweselej

lepiej – najlepiej

gorzej – najgorzej


Сложные формы  степеней сравнения образуются путем сочетания наречия со служебными словами bardziej и najbardziej

interesująco – bardziej interesująco  – najbardziej interesująco

Наречия в сравнительной степени используются в следующих конструкциях:

  • со сравнительным союзом niż + существительное или местоимение, стоящее в том же падеже, что и слово, с которым производится сравнение.  Anna wygląda młodziej niż Tadka. После союза может быть так же глагол: Na imprezie było weselej, niż spodziewaliśmy się. 
  • с предлогом od + существительное или местоимение в родительном падеже: Anna wygląda młodziej od Zosi. Mój mąż wychowuje dzieci łagodniej ode mnie.
  • со словом coraz в значении постепенного нарастания качества + наречие в сравнительной степени Anna wygląda coraz młodziej.
  • в сложным предложениях с союзами im  + наречие в сравнительной степени,  tym + наречие в сравнительной степени: Im dłużej  go znam, tym bardziej go lubię. 

Сравнительные степени польских прилагательных можно найти на этом сайте:

http://stopniowanie.net/

Примеры

  • Kraków jest ładniejszy niż Warszawa.
  • Ewa wygląda ładniej Anna.
  • W poniedziałek będzie cieplej niż dzisiaj.
  • Maj jest cieplejszy niż kwiecień.
  • Maria ma lepsze mieszkanie niż jej siostra.
  • Maria lepiej zna angielski niż jej siostra.

Сравнительные степени некоторых наречий

ambitnieambitniejnajambitniej
atrakcyjnieatrakcyjniejnajatrakcyjniej
bezczelniebezczelniejnajbezczelniej
brzydkobrzydziejnajbrzydziej
chłodnochłodniejnajchłodniej
dobrzelepiejnajlepiej
cichociszejnajciszej
dumniedumniejnajdumniej
głupiogłupiejnajgłupiej
grubogrubiejnajgrubiej
grzeczniegrzeczniejnajgrzeczniej
inteligentnieinteligentniejnajinteligentniej
krótkokrócejnajkrócej
lekkomyślnielekkomyślniejnajlekkomyślniej
leniwieleniwiejnajleniwiej,  naibardziej leniwie
ładnieładniejnajładniej
miłomilejnajmilej
młodomłodziejnajmłodziej
mocnomocniejnajmocniej
niskoniżejnajniżej
porządnieporządniejnajporządniej
poważniepoważniejnajpoważniej
pracowiciepracowiciejnajpracowiciej
przystojnieprzystojniejnajprzystojniej
słabosłabiejnajsłabiej
smutnosmutniejnajsmutniej
starostarzejnajstarzej
szczupłoszczuplejnajszczuplej
śmiałośmielejnajśmielej
taniotaniejnajtaniej
tchórzliwietchórzliwiejnajtchórzliwiej
troskliwietroskliwiejnajtroskliwiej
uroczobardziej uroczonajbardziej uroczo
wesołoweselejnajweselej
wstydliwiewstydliwiejnajwstydliwiej
wysokowyżejnajwyżej
źlegorszejnajgorszej
życzliwieżyczliwiejnajżyczliwiej
   

Примеры использования сравнительной степени наречий

Mam dużo chłopaków, ale dwóch z nich – Mariana i Adama – lubię najbardziej. Ale każdego z nich lubię za inne cechy charakteru.  Marian jest człowiekiem poważniejszym i poważniej traktuje życie. Jest porządniejszy od Adama, pracowitszy, ma chyba większe zdolności, więc w pracy osiąga lepsze wyniki. Ale Adam jest ambitniejszy niż Marian. Zresztą Marian lepiej prowadzi samochód. Więcej pracuje, jest mniej towarzyski od Adama, bardziej małomówny.  Adam w towarzystwie jest przyjemniejszy. Nie jest chyba taki zdolny jak Marian, ale bardziej rozmowny. Dziewczyny go lubią, jest weselszy od Mariana, chociaż chęsto zachowuje się lekkomyślniej niż jego kolega. Adam jest milszym kolegą, łatwiej traktuje życie. Ale Marian życzliwiej traktuje ludzi, na nim zawsze można polegać.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: