Browsed by
Category: Наречия

Наречие bardzo – очень

Наречие bardzo – очень

Наречия в польском языке не склоняются. Наречие bardzo выражает усиление качеств предмета, действия или состояния. В предложении наречие bardzo ставится перед прилагательным, другим наречием, перед глаголом. To jest bardzo ładny kalendarz. To jest bardzo tani notes. Jak się masz? – Bardzo dobrze. Bardzo lubię grać w tenisa. – Очень люблю играть в теннис. Jej sukienki są bardzo drogie. – Ее платья очень дорогие. Bardzo lubię małe kurczęta. – Я очень люблю маленьких цыплят. 722. Образование наречий 725. Образование сравнительной степени…

Read More Read More

729. Наречия в сравнительной степени

729. Наречия в сравнительной степени

Наречия в сравнительной степени используются в следующих конструкциях: со сравнительным союзом niż + существительное или местоимение, стоящее в том же падеже, что и слово, с которым производится сравнение.  Anna wygląda młodziej niż Tadka. После союза может быть так же глагол: Na imprezie było weselej, niż spodziewaliśmy się.  с предлогом od + сущетсвительное или местоимение в родительном падеже: Anna wygląda młodziej od Zosi. Mój mąż wychowuje dzieci łagodniej ode mnie. со словом coraz в значении постепенного нарастания качества + наречие в…

Read More Read More

725. Образование сравнительной степени наречий

725. Образование сравнительной степени наречий

Формы сравнительной степени наречий образуются при помощи суффикса -ej, который присоединяется к основе без суффикса -о, -е: głupio – głupiej, ładnie – ładniej Суффиксы -k, -ek, -ok при присоединении суффикса -ej изчезают: daleko – dalej, ciężko – ciężej Суффикс -ej смягчает основу и  в ней происходит чередование согласных: ł//l miło – milej g, s // ż drogo – drożej, wysoko – wyżej ch // sz cicho – ciszej r // rz staro – starzej d//dź (dz) rzadko – rzadziej, prędko –…

Read More Read More

723. ćwiczenie

723. ćwiczenie

aktywny – aktywnie beztroski – beztrosko poważny – poważnie oziębły – ozięble twórczy – twórczo szczęśliwy – szczęśliwie śmiały – śmiało szczery – szczerze wesoły – wesoło uralentowany – utalentowanie

722. Образование наречий

722. Образование наречий

Наречия от качественных прилагательных образуются при помощи суффиксов: -o mały – mało, duży – dużo -e dobry – dobrze, serdeczny – serdecznie Твердых правил употребления этих суффиксов нет. При помощи суффикса -о образуюются наречия от прилагательных с основой на мягкий согласный (głupi – głupio), шипящий согласный (świeży – świeżo), согласный -с (interesujący – interesująco), согласные –g, -k (drogi – drogo, miękki – miękko), на некоторые твердые согласные (młody – młodo) При добавлении суффикса -е могут быть чередования ł//l  wściekły –…

Read More Read More

585. Наречие coraz

585. Наречие coraz

Marek czuje się coraz gorzej. – Марек чувствует себя все хуже и хуже. Coraz mniej moich przyjaciół ogląda telewizję. – Все меньше и меньше моих друзей смотрят телевизор.

578. Прилагательные и наречия от некоторых стран

578. Прилагательные и наречия от некоторых стран

Białoruś białoruski po białorusku Ukraina ukraiński po ukraińsku Estonia estoński po estońsku Łotwa łotewski po łotewsku Wielka Brytania brytyjski po brytyjsku Anglia angielski po angielsku Szkocja szkocki po szkocku Irlandia irlandzki po irlandzku Norwegia norweski po norwesku Szwecja szwedzki po szwedzku Finlandia fiński po fińsku Niderlandy niderlandzki po niderlandzku Dania duński po duńsku Niemcy niemiecki po niemiecku Austria austriacki po austriacku Szwajcaria szwajcarski po szwajcarsku Czechy czeski po czesku Słowacja słowacki po słowacku Węgry węgierski po węgiersku Francja francuski po…

Read More Read More

577. Образование прилагательных и наречий от названий стран

577. Образование прилагательных и наречий от названий стран

Прилагательные от названий стран образуются при помощи суффиксов:  -ski, -(ij/yj)ski, -(ań)ski, -cki, -dzki Białoruś – białoruski Szkocja – szkocki Rosja – rosyjski Szwecja – szwedzki Ameryka – amerykański Japonia – japoński Наречия образуются от прилагательных при помощи приставки po, которая пишется раздельно и суффикса -u białoruski – po białorusku rosyjski – po rosyjsku amerykański – po amerikańsku  

449. przysłówek i przymiotnik

449. przysłówek i przymiotnik

Kraków jest ładniejszy niż Warszawa. Ewa wygląda ładniej Anna. W poniedziałek będzie cieplej niż dzisiaj. Maj jest cieplejszy niż kwiecień. Maria ma lepsze mieszkanie niż jej siostra. Maria lepiej zna angielski niż jej siostra.