Browsed by
Category: Существительные

Род существительных в польском языке

Род существительных в польском языке

В польском языке существует три рода существительных: мужской, женский и средний. К мужскому роду (rodzaj męski) относятся существительные, оканчивающиеся на согласный: teatr, dom, hotel. Также к мужскому роду относятся существительные, которые обозначают лиц мужского пола и заканчиваются на –а: mężczyzna, poeta, dentysta, kolega К женскому роду (rodzaj żenski) относятся существительные, окачивающиеся на –a или –i: pani, lampa, kobieta, spszedawczyni. Также к женскому роду относятся некоторые существительные, оканчивающиеся на согласный: noc, sól К среднему роду (rodzaj nijaki) относятся существительные, оканчивающиеся на…

Read More Read More

721. Творительный падеж в предложении

721. Творительный падеж в предложении

Существительно и прилагательное  в творительном падеже составляют часть сказуемого – Anna jest pracowitą pielęgniarką Они сочетаются с глаголами być/bywać, stać się/stawać się, zostać/zostawać, robić się/zrobić się, okazać się / okazywać się Существительные в творительном падеже употребляются с предлогами między, nad, pod, poza, przed, z, za Творительный падеж используется для обозначения орудия действия piszę długopisem времени действия wróciłem późnym wieczorem места действия szliśmy ulicą способа действия Adam śpiewa basem  

720. Творительный падеж: склонение существительных и прилагательных

720. Творительный падеж: склонение существительных и прилагательных

Существительные мужского и среднего рода единственного числа  в творительном падеже имеют окончание -em твердый согласный корня остается твердым: studentem мягкий согласный остается мягким: uczniem согласные g и k смягчаются: robotnikiem, dzieckiem Существительные женского рода в единственном числе имеют окончание -ą: uczennicą, studentką Во множественном числе в абсолютном числе случаев существительные имеют окончание –ami: pisarz – pisarzami, pisarka – pisarkami Очень редко имеют окончание –mi: dziecko – dziećmi, człowiek – ludźmi, koń – końmi   Прилагательные в творительном падеже имеют следующие…

Read More Read More

658. Звательный падеж личных имен

658. Звательный падеж личных имен

Anna – Anno! Ewa – Ewo! Jolanta – Jolanto! Danuta – Danuto! Maria – Mario! Małgorzata – Małgorzato! Helena – Heleno! Jerzy – Jerzy! Tomasz – Tomaszu! Piotr – Piotrze! Jan – Janie! Stanisław – Stanisławie! Tadeusz – Tadeuszu! Paweł – Pawle!   Ania – Aniu! Ewunia – Ewuniu! Jola – Jolu! Danusia – Danusiu! Marysia – Marysiu! Małgosia – Małgosiu! Helenka – Helenko! Jurek – Jurku! Tomek – Tomku! Piotrek – Piotrku! Janek – Janku! Staszek – Staszku! Tadek…

Read More Read More

643. Звательный падеж

643. Звательный падеж

В звательном падеже употребляются собственне имена людей, должности и звания, названия степеней родства, названия и клички животных (в уменьшительно-ласкательной форме). Звательный падеж существительных мужского рода единственного числа совпадает с предложным: Mian syn Adam profesor Romek Mruczek Msc o synu o Adamie o profesorze o Romku o Mruczku Woł synu! Adamie! profesorze! Romku! Mruczku! Звательный падеж существительных мужского рода множественного числа совпадает с именительным: Mian synowie profesorowie Woł synowie! profesorowie! Звательный падеж существительных среднего рода  единственного и множественного числа совпадает с именительным:…

Read More Read More

634. Склонение существительного zwierzę

634. Склонение существительного zwierzę

zwierzę – средний род Также склоняются существительные, обозначающие детенышей домашних животных: jagnię ягненок, koźlę козленок, kurczę – цыпленок, pisklę – птенец, prosię – поросенок, szczenię – щенок, żrebię – жеребенок, cielę – теленок. Mian zwierzę cielę pisklę prosię Dop zwierzęcia cielęcia pisklęcia prosięcia Cel zwierzęciu cielęciu pisklęciu prosięciu Bier zwierzę cielę pisklę prosię Narz zwierzęciem cielęciem pisklęciem prosięciem Msc o zwierzęciu o cielęciu o pisklęciu o prosięciu   Множественное число Mian zwierzęta cielęta pisklęta prosięta Dop zwierząt cieląt piskląt prosiąt Ciel zwierzętom…

Read More Read More

544. Mianownik rzeczowników męskoosbowych – liczba mnoga

544. Mianownik rzeczowników męskoosbowych – liczba mnoga

Rodzaj męskoosobowy to rzeczowniki rodzaju męskiego oznaczające osoby płci męskiej lub grupy, w skład których wchodzi przedstawiciel płci męskiej. Używamy do  nich zaimka osobowego oni, zaimka wskazującego ci, tamci oraz zaimka pytającego jacy?, którzy? ONI:  mężczyźni, chłopcy, studenci, lekarze, aktorzy, policjanci, uczniowie, ludzie – i b, d, f, ch, ł, m, n, p, s, t, w, z – y k, g, r, c – e sz, cz, dz, dż, ż, rz, ś, ć, dź, ź, ń, l, j – owie…

Read More Read More

529. Ćwiczenie

529. Ćwiczenie

Budujemy dom. – Budujemy domy. Czekamy na pociąg. – Czekamy na pociągi. Często spotykam swojego nauczyciela. – Często spotykam swoich nauczycieli. Czy pan widzi nowy fotel? – Czy pan widzi nowe fotele? Czy pani ma psa? – Czy pani ma psy? Czytam opowiadanie. – Czytam opowiadania. Kocham swoje dziecko. – Kocham swoje dzieci. Kuo małego lososia! – Kup małe łososie! Kupiłeś bandaż? – Kupiłeś bandaże? Lekarz przyjmie pacjenta. – Lekarz przyjmie pacjentów. Lubię deszcz. – Lubię deszcze. Lubimy park. –…

Read More Read More

528. Лично-мужские и нелично-мужские существительные в винительном падеже

528. Лично-мужские и нелично-мужские существительные в винительном падеже

Винительный падеж нелично-мужских существительных совпадает с именительным падежом множественного числа. Винительный падеж лично-мужских существительных совпадает с родительным падежом множественного числа. profesor – widzę profesorów brat – widzę braci lekarz – widzę lekarzy Одушевленные существительные, обозначающие лиц женского пола образуют форму винительного падежа так, же как и неодушевленные, тоесть по образцу именительного: szafa – widzę szafy dziewczyna – widzę dziewczyny Существительные мужского рода, не обозначающие лиц мужского пола, образуют винительный падеж по побразцу именительного: kot – widzę koty piesek – widzę…

Read More Read More