Browsed by
Tag: Наречия

Наречие bardzo – очень

Наречие bardzo – очень

Наречия в польском языке не склоняются. Наречие bardzo выражает усиление качеств предмета, действия или состояния. В предложении наречие bardzo ставится перед прилагательным, другим наречием, перед глаголом. To jest bardzo ładny kalendarz. To jest bardzo tani notes. Jak się masz? – Bardzo dobrze. Bardzo lubię grać w tenisa. – Очень люблю играть в теннис. Jej sukienki są bardzo drogie. – Ее платья очень дорогие. Bardzo lubię małe kurczęta. – Я очень люблю маленьких цыплят. 722. Образование наречий 725. Образование сравнительной степени…

Read More Read More

729. Наречия в сравнительной степени

729. Наречия в сравнительной степени

Наречия в сравнительной степени используются в следующих конструкциях: со сравнительным союзом niż + существительное или местоимение, стоящее в том же падеже, что и слово, с которым производится сравнение.  Anna wygląda młodziej niż Tadka. После союза может быть так же глагол: Na imprezie było weselej, niż spodziewaliśmy się.  с предлогом od + сущетсвительное или местоимение в родительном падеже: Anna wygląda młodziej od Zosi. Mój mąż wychowuje dzieci łagodniej ode mnie. со словом coraz в значении постепенного нарастания качества + наречие в…

Read More Read More

725. Образование сравнительной степени наречий

725. Образование сравнительной степени наречий

Формы сравнительной степени наречий образуются при помощи суффикса -ej, который присоединяется к основе без суффикса -о, -е: głupio – głupiej, ładnie – ładniej Суффиксы -k, -ek, -ok при присоединении суффикса -ej изчезают: daleko – dalej, ciężko – ciężej Суффикс -ej смягчает основу и  в ней происходит чередование согласных: ł//l miło – milej g, s // ż drogo – drożej, wysoko – wyżej ch // sz cicho – ciszej r // rz staro – starzej d//dź (dz) rzadko – rzadziej, prędko –…

Read More Read More

723. ćwiczenie

723. ćwiczenie

aktywny – aktywnie beztroski – beztrosko poważny – poważnie oziębły – ozięble twórczy – twórczo szczęśliwy – szczęśliwie śmiały – śmiało szczery – szczerze wesoły – wesoło uralentowany – utalentowanie

722. Образование наречий

722. Образование наречий

Наречия от качественных прилагательных образуются при помощи суффиксов: -o mały – mało, duży – dużo -e dobry – dobrze, serdeczny – serdecznie Твердых правил употребления этих суффиксов нет. При помощи суффикса -о образуюются наречия от прилагательных с основой на мягкий согласный (głupi – głupio), шипящий согласный (świeży – świeżo), согласный -с (interesujący – interesująco), согласные –g, -k (drogi – drogo, miękki – miękko), на некоторые твердые согласные (młody – młodo) При добавлении суффикса -е могут быть чередования ł//l  wściekły –…

Read More Read More

585. Наречие coraz

585. Наречие coraz

Marek czuje się coraz gorzej. – Марек чувствует себя все хуже и хуже. Coraz mniej moich przyjaciół ogląda telewizję. – Все меньше и меньше моих друзей смотрят телевизор.